کندوی عسل محصولی است که زنبوردار بدون آن نمی تواند کار خود را شروع کند، فروش کندوی عسل به عنوان یکی از اصلی ترین ملزومات زنبورداری از طریق فروشگاه های ابزار زنبورداری انجام می گیرد. البته بسیاری از مراکز اینترنتی نیز این محصول را عرضه می کنند.