هرچه روش های زنبورداری مدرن در کشور ما گسترش می یابد نیاز به استفاده از محصولات مدرن و جدید نیز بیشتر احساس می شود. از همین رو مراکز فروش ابزار زنبورداری اقدام به فروش کندوی فلو هایو که از جمله جدیدترین کندوی عسل در بازار است کرده اند.