کندوی فلو هایو به عنوان جدیدترین کندوی عسل به زنبورداران تمام دنیا عرضه شده است. این کندو در ایران هم به نشانه یکی از مدرن ترین ابزارهایی که در زنبورداری استفاده می شود، معرفی شده است. فروش کندوی مدرن به تمام زنبوردارانی که با روش های مدرن سعی در افزایش بهره وری در زنبورستان خود را دارند انجام میگیرد.