به منظور پرورش ملکه و تولید ژل رویال، نیاز به ابزار و لوازم خاصی است. قاب پیوند ملکه یکی از این ابزارهایی است که به این منظور مورد استفاده قرار میگیرد. در اموزش پیوند ملکه به روش مدرن نیز از این قاب ها استفاده می شود.