زنبوردار در هر مرحله ای از کار خود که باشد به یک سری از وسایل کار زنبورداری نیاز پیدا خواهد کرد. این وسایل ممکن است شامل ابزارهای کوچک مانند اهرم و یا دستگاه های بزرگ و پرهزینه شود. همانطور که مشخص است قیمت ابزار زنبورداری به نوع و استفاده ای که از آنها به عمل می آید بستگی دارد.