قیمت استراکتور عسل وابسته به عوامل مختلفی است؛ برای مثال تعداد قاب های این دستگاه. کمترین تعداد قابی که دستگاه استراکتور می تواند عسل گیری کند 4 قاب است. به همین سبب پایین ترین قیمت در میان انواع دستگاه استراکتور به قیمت استراکتور 4 قاب تعلق دارد.