قیمت انواع استراکتور بستگی به این دارد که این دستگاه برقی باشد یا دستی. همچنین ظرفیتی که این دستگاه دارا می باشد هم تعیین کننده قیمت آن است. به همین سبب قیمت استراکتور چهار قاب دستی در بین انواع دستگاه استراکتور پایین ترین مبلغ می باشد.