پایین بودن قیمت اکستراکتور دستی باعث شده است تا افرادی که نمی توانند برای خرید این دستگاه هزینه زیادی صرف کنند، نیز بتوانند بدون هیچ مشکلی موفق به تهیه این محصول شوند. البته قیمت دستگاه عسل گیر با توجه به استفاده ای که از این دستگاه به عمل می آید، بسیار مناسب است.