قیمت اکستراکتور عسل را می توان متاثر از عوامل مختلفی دانست. برای مثال گران ترین دستگاه اکستراکتور در بازار، دستگاه اکستراکتور برقی است که بالاترین ظرفیت را داشته باشد. در این بین قیمت دستگاه استراکتور دستی که ظرفیت کمی دارد، کمترین میزان را خواهد داشت.