از آنجایی که بره موم طبیعی شفا بخش امراض و بیماری های ما است، قیمت بره موم طبیعی می بایست از قیمت بالایی برخوردار باشد اما به دلیل رونق حرفه زنبورداری و استخراج بره موم بیشتر، قیمت مناسبی برای این بره موم تعریف شده است.