میزان برداشت بره موم در زنبورداری های کشور، بستگی زیادی به آب و هوای منطقه ای که کندوها در آن قرار دارند، دارد. به همین دلیل ممکن است در برخی از سال های به دلیل آب و هوای نامساعد، میزان برداشت بره موم کم باشد. این مسئله تاثیر بسیار مستقیمی بر روی قیمت بره موم خواهد داشت.