زمانی که زنبورداری نیاز به خرید دستگاه عسل گیری پیدا می کند، اولین فاکتوری که به آن توجه می کند و ممکن است بر روی انتخاب او تاثیر داشته باشد، قیمت دستگاه عسل گیری است. در میان انواع مختلف این دستگاه، قیمت عسل گیری اتوماتیک از همه بیشتر است.