اگر معیار خود را برای خرید دستگاه اکستراکتور، قیمت دستگاه عسل گیر قرار دهید باید به فاکتورهای زیادی توجه کنید. مانند دستی یا برقی بودن این دستگاه ها. و یا تعداد قاب هایی که در این دستگاه ها قرار میگیرد. در این بین قیمت دستگاه عسل گیر دستی از بقیه انواع دستگاه ها کمتر است.