قیمت شان پلاستیکی با توجه به نوع و جنس و همچنین تعداد آن تعیین می گردد. همه زنبورداران جهت تهیه و برداشت عسل از کندو زنبور به شان نیاز دارند که در این میان هر زنبوردار بر حسب نیاز خویش به تهیه شان پلاستیکی و یا فلزی اقدام می کند.