اگر بخواهیم عسل های موجود در بازار را در دو دسته کلی قرار دهیم، می توانیم آنها را در دسته عسل طبیعی و عسل شکری دسته بندی کنیم. قیمت عسل طبیعی و قیمت عسل طبیعی هر کدام به عوامل مختلفی بستگی دارد. چون هزینه های تولید هر کدام از این محصول ها با دیگر متفاوت است.