درست است که قیمت عسل وحشی کوهی باعث شده است تا این محصول به عنوان گرانترین عسل ایران شناخته شود، در حالی که تولید این عسل تماما به عهده زنبورعسل است؛ اما برداشت عسل کوهی کار بسیار پرریسکی بوده و نیازمند داشتن مهارت است. همچنین عذضه محدود این محصول باعث افزایش قیمت آن شده است.