قیمت محصولی مانند عسل گرده دار از یک طرف به قیمت گرده گل بستگی دارد و از طرف دیگر به قیمت و نوع عسلی که در آن استفاده شده است. خریداران در صورتی که بخواهند قیمت عسل چهل گیاه گرده دار را بدانند، باید ابتدا از قیمت عسل چهل گیاه مطلع شوند.