استفاده ای که زنبوردار از دستگاه عسل گیر می کند برای این است تا عسل های براداشت شده را از موم جدا کرده و بتواند این محصول را به صورت شهد نیز در اختیار خریدار قرار دهد. قیمت عسل گیر را می توان بر اساس برقی یا دستی بودن این محصول و اینکه ظرفیت آن در چه حد است تخمین زد.