یکی از اصلی ترین سوالاتی که ممکن است برای هر خریداری پیش بیاید این است که چرا قیمت عسل در بازار تا این حد متغیر است. دلیل این امر این است که هر کدام از این عسل ها با یکدیگر متفاوت هستند. قیمت عسل شکری نسبت به قیمت عسل طبیعی متفاوت است چون ماهیت این دو عسل با هم تفاوت دارند.