بره موم خام به صورت کیلویی خرید و فروش می شود. اما فرآورده هایی که از این محصول به دست می آیند مانند قرص و کپسول بره موم به صورت عددی خرید و فروش نمی شوند. قیمت قرص بره موم بر اساس تعداد قرص هایی که در هر بسته وجود دارد تعیین می شود.