موم آج شده همان موم زنبورداری است که برای استفاده دوباره در کندوهای عسل تغییر شکل داده است. قیمت موم آج شده به کیفیت مومی که از کندو برداشت شده و پس از ذوب شدن درون دستگاه موم عاج کنی قرار داده شده است بستگی دارد.