هر محصولی که از کندو برداشت شود به صورت مستقیم یا غیر مستقیم برای استفاده ما انسانها به کار می رود. موم زنبور عسل هم یکی از این محصولات بسیار ارزشمند هم از لحاظ کاربرد و هم از لحاظ قیمت است. قیمت موم زنبورعسل در زنبورداری ها در برخی مواقع با سایر محصولات برابری می کند.