قاب های پر از عسل از کندو برداشت شده و بعد از اینکه عسل آنها توسط دستگاه عسل گیر خارج می شود، فقط موم باقی می ماند. این موم ها هم در بازار محصولات زنبور عسل خرید و فرش می شوند. قیمت موم عسل نشان دهنده ارزش این محصول و کاربرد زیاد آن برای خریدار است.