از آنجا که موم ورقه ای عسل باید برای استفاده دوباره توسط زنبور عسل در کندو قرار بگیرد و بعد از آن ممکن است همراه با عسل به فروش برسد، باید برای تهیه آن از موم طبیعی استفاده کرد. به همین سبب قیمت موم ورقه ای عسل تاثیر زیادی از قیمت موم عسل طبیعی می گیرد.