هر چه تقاضا برای موم زنبور عسل بالا می رود، قیمت موم هم به همان میزان افزایش پیدا می کند. چون زنبورداری های ما به میزان محدودی تولید موم دارند و برای اینکه قیمت موم زنبور عسل متعادل باشد باید میزان تولید به همان میزان تقاضا افزایش پیدا کند.