برخی از زنبورداران بره موم و مواد دیگر عسلی استخراج شده را خود مستقیما به فروش می رسانند. اما برای آگاهی از قیمت هر کیلو بره موم می توان قیمت آن را از فروشگاه های واسطه یا از به صورت مستقیم از خود زنبورداران مطلع گردید.