شناخت ژل رویال اصل نیازمند تجربه و شناخت کافی از این محصول است. یکی از راه های شناخت ژل رویال اصل از غیر اصل آن قیمت آن است. بدین ترتیب قیمت ژل رویال اصل به دلیل کیفیت، ارزشمندی و خواص بالا از دیگر انواع بیشتر است.