در تهیه کپسول گرده گل، این محصول بدون طی هیچگونه فرآیندی در داخل کپسول ها قرار می گیردو تنها مزیت کپسول گرده گل نسبت به خود این محصول روش مصرف راحت آن است. البته قیمت کپسول گرده گل چون به صورت عددی محاسبه می شود، از قیمت گرده گل بالاتر خواهد بود.