موم آج شده از جمله محصولاتی است که زنبوردار ناچار به استفاده از آنها در زنبورداری است. پس یا باید اقدام به خرید موم عسل آج شده کند یا خود این محصول را به تولید برساند. برای تولید موم آج شده نیاز به دستگاه هایی است که موم عسل را به شکل آج شده و ورقه ای دربیاورد.