موم عسل از جمله محصولات عرضه شده در زنبورداری ها است. موم عسل فروشی به روش های مختلفی عرضه می شود که نوع عرضه به استفاده ای که از این محصول به عمل خواهد آمد بستگی دارد. برای مثال مومی که در زنبورداری مصرف خواهد شد به شکل موم ورقه ای عسل ارائه می شود.