ایا خوردن عسل با موم مضر است؟ این سوالی است که خریدارانی که در بازار به دنبال خرید عسل هستند و نمی دانند که آیا باید عسل با موم خریداری کنند یا بدون موم می پرسند. جواب این است که موم عسل هیچ ضرری ندارد و فقط باید در هنگام خرید دقت کرد که محصولی طبیعی و اصل خریداری شود.