موم ورقه ای عسل را می توان یکی از ملزومات زنبورداری دانست. چون زنبوردار در هر مرحله از کار خود که باشد به این موم ها نیاز پیدا خواهد کرد. پس بهترین کار برای زنبوردارنی که نیاز آنها به این محصول زیاد است این است که خود به تولید این محصول روی آورند.