زمانی که زنبور عسل، گرده گل ها را از گیاهان مختلف جمع آوری می کند، در داخل کندو این گرده ها را با عسل و مقداری بزاق خود مخلوط کرده و درون سلول های ذخیره عسل قرار میدهد. سپس روی این گرده ها را با عسل می پوشاند. به این گرده هایی که درون سلول ها قرار دارند، نان گرده عسل گفته می شود.