پرورش ملکه زنبور عسل از جمله کارهای تخصصی است که نیازمند اطلاعات و مهارت کافی می باشد. در پرورش ملکه زنبور عسل، لقاح به دو صورت طبیعی و پیوند زنی صورت می گیرد که به سبب آن ملکه جدید متولد می شود.