فرایند پولک تراشی عسل به وسیله ابزار بخصوصی مانند پولک تراش عسل امکان پذیر است که البته این وسیله در انواع مختلفی تولید و توسط زنبورداران استفاده می شود. در حقیقت این پولک تراشی عسل از ضروریات برداشت عسلی خالص است.