در حرفه زنبورداری استفاده از ابزار آلات ضروری باعث ایجاد سهولت در نگهداری، پرورش و برداشت عسل می شود. پولک تراش عسل نیز از این ابزارهاست که در برداشت عسل کاربرد داشته و پولک های ایجاد شده قاب ها را به راحتی جدا و امکان برداشت عسل ها را فراهم می سازد.