پیوند زدن ملکه کار بسیار سختی است که انجام آن باید به درستی انجام گیرد و این کار نیازمند داشتن مهارت کافی در زمینه پرورش ملکه است. برخی از زنبورداران حرفه ای که کار خود را گسترش داده اند، برای این کار از دستگاه پرورش ملکه استفاده می کنند.