زنبوردار اگر بخواهد در کار پیوند ملکه عسل پیشرفت داشته باشد و کار خود را مدرن تر کرده و گسترش دهد، باید از دستگاه پروش ملکه به این منظور استفاده کند. با توجه به نیازی که به پرورش ملکه در کشور وجود دارد، به نظر می رسد استفاده از این دستگاه ها اجتناب ناپذیر خواهد بود.