پرورش ملکه کاری است که هر شخصی که قدم در این راه می گذارد باید از قبل تعلیماتی مانند اموزش پیوند ملکه دیده باشد تا بتواند از عهده این کار بربیاید. البته اگر این فرد از قبل با کار زنبورداری نیز آشنا باشد بهتر می تواند با سختی های یک پرورش دهنده زنبور عسل کنار بیاید.