کارد پولک تراش وسیله ای مهم و با اهمیت در فرایند برداشت عسل از کندوها به شمار می آید. کارد پولک تراش سبب می شود تا زنبوردار به آسانی بتواند پولک های ایجاد شده روی شان ها را تراشیده و سپس اقدام به استخراج عسل نماید.