تمام زنبورداری های کشور این امکان را دارند که اقدام به برداشت گرده گل کنند. اما گرده گل کوهستان به دلیل اینکه حاصل جمع آوری گرده گل گیاهان کوهستانی است خواص بیشتری داشته و به همین سبب خریداران بیشتری نیز دارد.