یکی از مطمئن ترین راه ها برای تشخیص عسل تقلبی از عسل طبیعی ین است که به بررسی آنزیم عسل پرداخته شود. این آنزیم ها هنگام تبدیل شهد به عسل در بدن زنبورعسل به وجود می آید. پس وجود آنزیم ها در عسل نشان دهنده این است که این محصول توسط زنبور عسل به تولید رسیده است.