برای تعیین کیفیت عسل، استاندارهایی برای این محصول تعریف شده است که وجود این استاندارها نشان دهنده سطح کیفیت عسل است. استاندارد عسل طبیعی شامل درصد رطوبت عسل، حداکثر میزان ساکارز آن، حداکثر میزان hmf و… می باشد. طبیعی بودن عسل مشروط به وجود ترکیبات عسل در محدوده این استاندارها می باشد.