زمانی که خریداری برای خرید عسل به فروشگاه یا مرکز خرید عسل مراجعه می کند، با انواع عسل در رنگ ها و طعم های مختلف روبرو می شود. طبقه بندی انواع عسل های طبیعی بر اساس گیاهی تعیین می شود که زنبور عسل از شهد آن برای تولید عسل خود استفاده کرده است.