تحقیقاتی که در سال های اخیر بر روی ترکیبات عسل و زنبور عسل انجام گرفته است نشان می دهد که عسل تازه حاوی تعداد زیادی باکتری مفید است. باکتری عسل از معده زنبور عسل وارد عسل شده و دارای قدرت ضد میکروبی بسیاری است.