آنچه که می توان نقطه تمایز عسل طبیعی با عسل تقلبی دانست، ترکیبات عسل طبیعی است. عسل طبیعی دارای آنزیم ها و موادی است که عسل تقلبی فاقد آنها می باشد و این قبیل ترکیبات تنها در آزمایشگاه مخصوص و با آنالیز شیمیایی عسل قابل بررسی است.