یکی از اصلی ترین عواملی که بر روی تولید عسل تاثیر دارد، طبیعت و شرایط اقلیمی است. به همین دلیل تولید عسل ایران با افزایش زیادی در طی سال های اخیر مواجه شده است. در حال حاضر میزان تولید عسل در ایران به حدی است که باعث شده است ایران چهارمین کشور تولید کننده عسل در جهان باشد.