تولید عسل طبیعی باید توسط زنبور عسل و بون هیچگونه دخالتی از طرف زنبوردار انجام گیرد. چگونگی فعالیت زنبور عسل برای تولید عسل فرآیندی است که انجام آن کار یکی دو روز نیست. زنبور عسل برای تولید بهترین عسل تمام عمر خود را شبانه روز و بدون استراحت به کار و فعالیت مشغول است.