با اینکه میزان تولید عسل در ایران در طی سال های اخیر افزایش بسیاری داشته است، اما تولید عسل طبیعی همچنین برای زنبوردار با هزینه های زیادی همراه است. زنبوردار برای اینکه موفق به تولید عسل طبیعی شود باید چندین بار کندوهای خود را کوچ دهد که همین مسئله برای او هزینه های بسیاری در بر دارد.