رطوبت عسل یکی از عواملی است که تعیین می کند آیا عسل کیفیت لازم را دارد با نه. در واقع یکی از دلایلی که باعث می شود تا عسل به ماده ای فساد ناپذیر تبدیل شود پایین بودن میزان رطوبت آن است. در آزمایش عسل، حتما برای تعیین کیفیت آن باید رطوبت عسل هم مورد ارزیابی قرار گیرد.